Agroreg – Zabezpieczenie pożyczki


Zabezpieczenie spłaty pożyczki w Funduszu stanowi obligatoryjnie weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia spośród niżej wymienionych:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • poręczenie funduszu poręczeń kredytowych jednej z niżej wymienionych instytucji współpracujących z FRW:
  • Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy,
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi,
  • Bolesławiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych,
  • Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze.
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny,
 • blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Formy zabezpieczenia spłaty pożyczki mogą być wiązane, np. poręczenie osoby trzeciej i przewłaszczenie środka trwałego.