Agroreg – informacje podstawowe


Wysokość przyznawanej pożyczki

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120.000 zł, przy czym wymagany jest 20% udział własny Pożyczkobiorcy w kosztach netto przedsięwzięcia. Zatem, gdy np. planowany do zakupu samochód ciężarowy kosztuje 100.000 zł netto, Fundusz może przyznać pożyczkę w kwocie najwyżej 80.000 zł, pozostałe 20.000 zł (co stanowi 20% ceny netto samochodu) i podatek VAT musi sfinansować Pożyczkobiorca z własnych środków.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, ustalone na poziomie stopy kredytu lombardowego NBP powiększonej o 1 punkt procentowy, przy czym nie niższe niż stopa referencyjna, określona przez Komisję Europejską, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.

Na dzień dzisiejszy oprocentowanie pożyczek wynosi 6,50 % w skali roku.

Prowizja pobierana przez FRW wynosi 2% kwoty przyznanej pożyczki. Jednak do końca 2006 r. prowizja promocyjnie została obniżona do 1% kwoty udzielonej pożyczki.

Prowizja i odsetki pobierane przez FRW to jedyne koszty udzielonej pożyczki.

Spłata pożyczki

Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi 36 miesięcy. W przypadkach związanych z budową lub nabyciem nieruchomości okres ten może być wydłużony do 48 miesięcy.

Możliwe jest uzyskanie 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji mieści się w okresie spłaty pożyczki.

Obowiązuje miesięczny rozkład spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej jest stała.

Pożyczka ma charakter celowy. Jej wypłata z zasady następuje na rachunki kontrahentów. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest także przekazanie środków na rachunek Pożyczkobiorcy, z koniecznością późniejszego rozliczenia.