Agroreg – Kto może ubiegać się o pożyczkę?


O pożyczkę ze środków Funduszu Pożyczkowego FRW mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria:

  • Posiadają zdolność do spłaty pożyczki i odsetek w umownym terminie spłaty.
  • Prowadzą rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości lub ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  • Mają odpowiednie warunki oraz możliwości techniczno-organizacyjne do zarządzania proponowanym przedsięwzięciem.
  • Prowadzą określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełniają warunki jej wykonywania (wpis do właściwego rejestru, koncesje, zezwolenia, posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych itp.).
  • Nie wykazali w roku poprzedzającym złożenie wniosku znaczącej straty bilansowej
  • Terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec ZUS.

Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi 36 miesięcy. W przypadkach związanych z budową lub nabyciem nieruchomości okres ten może być wydłużony do 48 miesięcy.

Możliwe jest uzyskanie 6-miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych. Okres karencji mieści się w okresie spłaty pożyczki.

Obowiązuje miesięczny rozkład spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej jest stała.

Pożyczka ma charakter celowy. Jej wypłata z zasady następuje na rachunki kontrahentów. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest także przekazanie środków na rachunek Pożyczkobiorcy, z koniecznością późniejszego rozliczenia.